องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
ติดต่อ - สอบถาม


ชื่อ-สกุล นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 089-7423117
อีเมล์ saraban@tharue.go.th
ชื่อ-สกุล จ่าเอกศุภมิตร สิงห์แหลม
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 094-3536363
อีเมล์ saraban@tharue.go.th
ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค์ ตาดี
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 089-7482419
อีเมล์ saraban@tharue.go.th
ชื่อ-สกุล นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 081-6839917
อีเมล์ saraban@tharue.go.th
   
ชื่อ-สกุล นางสาวสุภาภรณ์ โสมเขียว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-9036413
อีเมล์ saraban@tharue.go.th
ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค์ ตาดี
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 089-7482419
อีเมล์ saraban@tharue.go.th
ชื่อ-สกุล นายเสกสรรค์ ตาดี
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-7482419
อีเมล์ saraban@tharue.go.th