องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
กองช่าง


นายเสกสรรค์ ตาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  ว่าง  
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  
 
 
นายจตุพร งามทิพย์  นายกฤษฎา มีสิมมา นางสาวธาราภรณ์ ช่างเรือ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นายสุทธิรักษ์ ยิ่งประเสริฐ   นายนิรมย์ ทองเขียว
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
  คนงานทั่วไป