องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
กองคลัง


นางสาวสุภาภรณ์ โสมเขียว
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
สิบเอกสุนทร ห่อคำ สิบเอกอดิเรก ประตูนิล  นางเกตุมณี ปาปะขัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

 

นางจิราภรณ์ ชมภูนุช
 นางบุปผชาติ น้อยสำแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 
นางสาวนนทยา ดาวสุก
 นางสาวรัตติกาล ไชยสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายธีระพงษ์ ปาปะขัง   นางสาวสุกัญญา ทิพย์วัน 
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)   คนงานทั่วไป