องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
สมาชิกสภา อบต.


นายนิคม ไชยสวน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
โทร.0824749807

นายเดชา ฉ่ำศิริ จ่าเอกศุภมิตร สิงห์แหลม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
โทร.0875872329
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
โทร.0943536363นายปิยะ บุญขีด นายบัญชา ลำบัวลอย นายศิริพงศ์ เนื่องจากจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
โทร.0626951388
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.0964070395
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร.0929962555


นางสนิท รอดเกตุกุล นายไพริน มณี นายกล้า สาระกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร.0824600476
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร.0948174850
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.0815730703