องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายเสกสรรค์ ตาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
นางสาวดลรตา จันทศิลป์ นางจุฑาภรณ์ ขิมมาทิ นางพรทิพย์ จันนา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
 
 
นางฐาปะนี เสียงประเสริฐ นางอุไร คิดร่วม นางสาวระพีพรรณ สอนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)