องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ


จ่าเอกศุภมิตร สิงห์แหลม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 094-3536363
นายเสกสรรค์ ตาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
089-7482419
 
นางพรทิพา สัจจสุขวัฒนา
นางสาวสุภาภรณ์ โสมเขียว
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ผู้อำนวยการกองคลัง
 081-6839917 081-9036413
 
นายเสกสรรค์ ตาดี นายเสกสรรค์ ตาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 089-7482419 089-7482419