องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 276]
 
  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 266]
 
  กิจกรรมดำเนินการซ่อมแซมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 242]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 239]
 
  ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลท่าเรือ หมู่ที่1 - หมู่ที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 215]
 
  รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 4 - หมู่ 8 (ต่อจากเดิม)[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 103]
 
  การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเดือน สิงหาคม 2564 ตามแผนดูแลรายบุคคล (Care Plan) โดยมี Care Manager เป็นผู้กำกับดูแล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรื...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 130]
 
  จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการคนไทยใจอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายเกาะกา - ศาลเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔[วันที่ 2021-03-11][ผู้อ่าน 109]
 

|1|2|3หน้า 4|5