องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง หมู่ที่ 7 - 8[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 163]
 
  โครงการคนไทยใจอาสา พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 142]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 224]
 
  มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา) ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 175]
 
  โครงการ "อำเภอปากพลีจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ภายใต้ชื่อกิจกรรม "จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมร...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม (Colourfull) ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 150]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 157]
 
  สำรวจคลองสายแม่กลองและคลองชวดตาเจิมเพื่อหาแนวทางในการลอกกำจัดวัชพืช[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 153]
 
  ทำความสะอาดวัดลำบัวลอย[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 139]
 
  ทำความสะอาดวัดท่าประดิษฐ์[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 109]
 

|1หน้า 2|3|4|5