องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 


 
  เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2566
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ
  โครงการคนไทยใจอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ ทำแนวกันไฟ
  จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ
 
28 เม.ย. 2566 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ อ่าน 91 ]
28 เม.ย. 2566 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ อ่าน 20 ]
20 มี.ค. 2566 การจดทะเบียนพาณิชย์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา [ อ่าน 56 ]
10 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน [ อ่าน 40 ]
3 มี.ค. 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวปฏิบัติ Dos & Don?ts [ อ่าน 20 ]
1 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 [ อ่าน 20 ]
1 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบวลอย ประจำปีการศึกษา 2566 [ อ่าน 27 ]
24 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ พ.ศ. 2566 [ อ่าน 29 ]
3 ต.ค. 2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนกรกฏาคม พ.ศ2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ อ่าน 79 ]
24 เม.ย. 2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ อ่าน 17 ]
30 มี.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ อ่าน 31 ]
17 มี.ค. 2566 ผลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ [ อ่าน 42 ]
7 มี.ค. 2566 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ [ อ่าน 50 ]
11 ม.ค. 2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนตุลาคม พ.ศ2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ อ่าน 78 ]
23 ก.ย. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ อ่าน 153 ]
7 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สปก. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 153 ]
 
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565