ข้อมูลทั่วไป

Post on 21 ตุลาคม 2561
by Super User

 

๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นตำบลขนาดเล็กตำบลหนึ่งของอำเภอปากพลี ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๐,๖๒๕ ไร่ หรือ ๖๕ ตารางกิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากอำเภอปากพลี ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘

๑.๒ อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกาะโพธิ์ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลศรีจุฬา ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๑.๓ ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จะเป็นที่ราบลุ่มเป็นทุ่งกว้างขนาดใหญ่ ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังทุกปี ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้และแม่น้ำ มีคลองธรรมชาติ และคลองชลประทานหลายสายไหลผ่านตำบล มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นเป็นหย่อมๆ

๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะกา นายวิจารณ์ ประจำสาคร เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านลำบัวลอย นายประทีป บุญเทียน เป็นกำนัน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านแขมโค้ง นายปรีชา บุญลาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ล้อม นายจารุวัฒน์ น้อยสำแดง เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านท่าควายแห นายอาภรณ์ รอดเกตุกุล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสำโรง นายสำราญ สีใส เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านศาลเจ้า นางสาวทัศนีย์ เครืออาษา เป็นผู้ใหญ่ พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านท่าประดิษฐ์ นายชูชาติ กรรณิการ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน

๑.๕ ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๙๖๒ แยกเป็นชาย ๑,๙๕๐ คน หญิง ๒,๐๑๐ คน จำนวน ๑,๑๕๖ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๐.๙๕ คน/ตารางกิโลเมตร

 

๒. ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๒.๑ การคมนาคม
ตำบลท่าเรือ มีการคมนาคมทางบกที่ค่อนข้างสะดวก เนื่องจากเป็นตำบลที่มีเขตติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายก มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อ ระหว่างตำบลได้ทุกฤดูกาล ในสภาพปัจจุบันการคมนาคมภายในตำบล สามารถติดต่อเชื่อมกันได้ทุกหมู่บ้าน การเดินทางสัญจรไปมาส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ไม่มีรถโดยสารประจำทาง

๒.๒ การโทรคมนาคม
ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ ไม่มีสถานที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข และสถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๑ แห่ง

๒.๓ การไฟฟ้า
ตำบลท่าเรือ ครัวเรือนส่วนมากมีไฟฟ้าใช้เกือบทั่วทั้งพื้นที่ ยังเหลือเพียงบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ ๑๕ ครัวเรือน ซึ่งส่วนมากเป็นท้องทุ่งที่ห่างไกล

 

๓. ด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร (ทำนา) ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและรับจ้างทั่วไป

 

๔. ด้านสังคม
๔.๑ การศึกษา
มีสถานศึกษาในสังกัด สปช. จำนวน ๓ แห่ง

โรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน
โรงเรียนวัดเกาะกา (หมู่ ๑) ๑๓ ๑๑๑
โรงเรียนวัดลำบัวลอย (หมู่ ๒) ๖๕

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนครู จำนวนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเรือ (หมู่ ๑) ๒๗
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลำบัวลอย (หมู่ ๒) ๑๑

๔.๒ การสาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน ๑ แห่ง สถานที่ตั้งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเกาะกา มีเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ คน

 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แหล่งธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย, คลอง ๑๒ สาย
- บึง, หนอง และอื่น ๆ ๕ สาย
๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระน้ำ ๗ แห่ง
- บ่อน้ำตื้น - แห่ง
- ฝาย - แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน ๓ แห่ง

 

๖. การเมืองการบริหาร
๖.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๕ คน

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งในสภาอบต.
1 นายชวน นุ่มนวล สมาชิกสภา หมู่ ๑  
2 นายรุ่ง ลำบัวลอย สมาชิกสภา หมู่ ๒ ประธานสภาอบต. 
3 นายบัญชา ลำบัวลอย สมาชิกสภา หมู่ ๒  
4 นางอุทัย สืบจากจุล สมาชิกสภา หมู่ ๓  
5 นายศิริพงษ์ เนื่องจากจันทร์ สมาชิกสภา หมู่ ๓ รองประธานสภาอบต. 
6 นายสัมฤทธิ์ จันทร์เพ็ญ สมาชิกสภา หมู่ ๔  
7 นายนิคม ไชยสวน สมาชิกสภา หมู่ ๔  
8 นางพายัพ น้อยสำแดง สมาชิกสภา หมู่ ๕  
9 นางสนิท รอดเกตุกุล สมาชิกสภา หมู่ ๕  
10 นายสิทธิชัย อิ่มจิตร สมาชิกสภา หมู่ ๖  
11 นายเดชา ฉ่ำศิริ สมาชิกสภา หมู่ ๖  
12 นายสมศักดิ์ พุ่มนาค สมาชิกสภา หมู่ ๗  
13 นายชาญชัย ปรึกษา สมาชิกสภา หมู่ ๗  
14 นายณรงค์ศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ สมาชิกสภา หมู่ ๘  
15 นายสุรินทร์ กรรณิการ์ สมาชิกสภา หมู่ ๘