พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 13:57
Published in อื่นๆ
Rate this item
(0 votes)

พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

 พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

2

 พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภา

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

3

 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

4

 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

5

 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

6

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

7

 พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

8

 พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

9

 พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

10

 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

11

 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

12

 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

13

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

14

 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

15

 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 16

 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 17

 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 18

 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 19

 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 20

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 21

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 22

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 23

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 24

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 25

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

 <<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 26

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 27

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 

Read 119 times Last modified on วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564 17:15

Leave a comment