ระเบียบกฏหมาย

วันจันทร์, 28 มิถุนายน 2564 13:28
Published in อื่นๆ
Rate this item
(0 votes)

ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน

 

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

2

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

3

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

4

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

5

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

6

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

7

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.255

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

8

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

9

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

10

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

11

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

<<คลิกดาวน์โหลด >>

 

 

Read 106 times

Leave a comment