องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก: www.tharue.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยร่วมกับโรงเรียนวัดเกาะกา และโรงเรียนวัดลำบัวลอย จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กช่วงอายุ ๒ – ๕ ปี และผู้ปกครองเด็ก โดยแบ่งเป็นกลุ่มสี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสีแดง และกลุ่มสีฟ้า มีประเภทการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 5 ประเภท วิ่งเดี่ยว วิ่งเปี้ยว ชักกะเย่อ เก้าอี้ดนตรี วิ่งเก็บลูกบอลสี

เพื่อให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม สำหรับเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัยสำหรับสถานศึกษาในเขตตำบลท่าเรือ 

 

2024-07-12
2024-04-05
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-19
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-14
2024-02-13
2024-01-31